เตรียมตัวก่อนแก่ ถ้าอายุมากไป จะทำอย่างไรให้จิตใจเข้มแข็ง ให้ลูกหลานรักเรา

เตรียมตัวก่อนแก่ ถ้าอายุมากไป จะทำอย่างไรให้จิตใจเข้มแข็ง ให้ลูกหลานรักเรา

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพทย์ และการสาธารณสุข ทำให้คนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น

อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีต จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น สภาพร่างกาย จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น ช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต จึงควรต้องมีการเตรียมตัว เพื่อยอมรับ

และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข มีหลักปฏิบัติ 10 ประการ ดังนี้คือ

1. ยอมรับตัวเอง

ต้องยอมรับว่า เมื่อเข้าสู่ระยะวัยสูงอายุแล้ว กำลังร่างกายจิตใจย่อมเปลี่ยนแปลงในทางลดน้อยลง

จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม และหน้าที่การงานที่เหมาะสม

2. พยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

โดยออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

3. ทำจิตใจให้แจ่มใส

สนใจบุคคล และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งให้ความสำคัญในคำสอนทางศาสนามากขึ้น

4. ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด

โดยคิดว่าตนเองมีความสามารถ อย่าท้อแท้ และพึ่งผู้อื่นให้น้อยที่สุด

การเตรียมตัวที่ดี และพร้อม จะทำให้ผู้สูงอายุ มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข การปรับตัว และการวางตนของผู้สูงอายุ

5. การวางตนให้เหมาะสม

และเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้สูงอายุควรวางตัวให้เหมาะสมกับวัยประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัว

6. เป็นที่ปรึกษาแนะนำ และกำลังใจแก่ลูกหลาน

สมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปัญหาผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ผ่านปัญหา และอุปสรรคมามาก ย่อมมีประสบการณ์

ที่สามารถนำมาเป็นบทเรียน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกหลานได้เป็นอย่างดี การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในอดีต

จึงเป็นสิ่งมีค่า และเป็นกำลังใจแก่ลูกหลาน แต่สิ่งที่พึงระวัง และเป็นข้อจำกัดสำหรับลูกหลานสมาชิกในครอบครัว

ก็คือต้องไม่เป็นการนำเรื่องในอดีตที่ร้ายแรง หรือมีผลกระทบรุนแรงต่อความเครียดในผู้สูงอายุ

7. ช่วยเหลืองานบ้านตามความสามารถ และความถนัด

ผู้สูงอายุมักจะไม่อยู่นิ่งเฉย หากสภาพร่างกายยังมีกำลังดี ก็จะช่วยเหลืองานบ้าน

เช่น ทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร รดน้ำต้นไม้ เลี้ยงหลาน ทำงานฝีมือ เย็บปักถักร้อย

8. การยอมรับบทบาท และสถานภาพที่เปลี่ยนไป

ผู้สูงอายุจะต้องตระหนักว่า เมื่ออายุมากขึ้น หรือเกษียณจากวัยทำงานแล้ว บทบาทและสถานภาพย่อมเปลี่ยนไป

ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ให้ เป็นผู้นำครอบครัว เป็นผู้มีบทบาทในสังคม ต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้รับ

เป็นผู้ตาม ลดบทบาทในสังคม สถานภาพเปลี่ยนแปลงไป

9. การยอมรับ และเข้าใจผู้อื่น

ผู้สูงอายุจะต้องยอมรับ และปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัว ได้อย่างปกติสุข การยอมรับบทบาท

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นการให้กำลังใจ ให้เกียรติแก่ลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัว

ซึ่งมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว กับผู้สูงอายุเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

10. การช่วยเหลือตนเองเท่าที่สามารถทำได้

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะมีความเกรงใจลูกหลาน และผู้อุปการะ ดูแลใกล้ชิดอยู่เป็นปกตินิสัย

ดังนั้น การช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุเท่าที่สามารถทำได้ จึงเป็นการแบ่งเบา หรือลดภาระของผู้อื่นในครอบครัว

การแบ่งเบาภาระ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นับเป็นการเสริมสร้าง และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันไว้ได้