7 ลักษณะคนเก่ง ที่แฝงอยู่ในที่ทำงาน คนแบบนี้ที่องค์กรต้องการ

7 ลักษณะคนเก่ง ที่แฝงอยู่ในที่ทำงาน คนแบบนี้ที่องค์กรต้องการ

1. มีความมุ่งมั่น

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน และแสดงออกให้เห็นถึงความพยายาม

ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ เมื่องานมีปัญหา ก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหาจนได้

2. ความคิดเป็นเลิศ

มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโต

ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้อย่างไม่สิ้นสุด แต่ถ้าติดอยู่ในกรอบเดิมๆ คุณอาจไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการ

3. ปรับตัวได้ดี

สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

เต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

4. มีทัศนคติดี

มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบ

เนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ และไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร

5. ความรับผิดชอบสูง

หากได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเขาจะรับผิดชอบตัวเอง

ให้ทำงานจนเสร็จได้ โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยควบคุม หรือคอยตามทวงงาน

6. ทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ พวกเขาจะทำงานหรือนำเสนอผลงาน

ได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ

7. รู้จักทำงานเป็นทีม

ต่อให้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าขาดทักษะในการทำงานเป็นทีม

ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ แทนที่จะสร้างความก้าวหน้า อาจสร้างความถดถอยเสียมากกว่า

ดังนั้น ทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย สำหรับคนที่ต้องการเติบโตในสายงาน

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน ย่อมเป็นที่ต้อนรับของทุกองค์กรอย่างแน่นอน