คนที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนฉลาด แต่คือคนที่บ้านรวย

คนที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนฉลาด แต่คือคนที่บ้านรวย

ข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากผลวิจัยเรื่อง “Born to Win, Schooled to Lose” การประสบความสำเร็จของคนในวัยผู้ใหญ่

ของ Georgetown Center on Education and the Workforce (CEW) โดยฐานข้อมูลนี้

ทีมวิจัยเก็บข้อมูลสำรวจมาจากประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ในงานวิจัยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ประวัติการศึกษา

2. รายได้ สถานะทางสังคม

3. เศรษฐกิจของครอบครัวตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวัยผู้ใหญ่

ทั้งนี้เพื่อดูว่ามีใครที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ส่วนคะแนนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยในครั้งนี้คือ วิชาคณิตศาสตร์

ผลการวิจัยพบว่า

คนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะต่ำที่สุด (บ้านจน) แต่มีผลการสอบสูงที่สุด (เรียนเก่ง) มีเพียงแค่ 31% เท่านั้น ที่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ส่วนคนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะสูงที่สุด (บ้านรวย) แต่มีผลการสอบต่ำที่สุด (เรียนไม่เก่ง) มีจำนวนมากถึง 71% ที่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อจบออกมาหางานทำ จะมีเงินเดือนใกล้เคียงกัน เฉลี่ยอยู่ที่ 35,000 ดอลลาร์ต่อปี หรือ 1.1 ล้านบาท ตกเดือนละประมาณ 92,000 บาท

และเมื่ออายุ 35 ปี จะมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 45,000 ดอลลาร์ต่อปี หรือ 1.4 ล้านบาท ตกเดือนละประมาณ 117,000 บาท

งานวิจัยนี้ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจ-สังคม

1. คนฉลาดแต่บ้านจน สามารถเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจ-สังคมได้ประมาณ 76%

2. ส่วนคนไม่ฉลาดแต่บ้านรวย สามารถรักษาสถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมได้มากถึง 91%

ผลวิจัยชิ้นนี้ยังพบอีกว่า

ครอบครัวที่มีรายได้สูง ใช้จ่ายเงินกับกิจกรรมของเด็กไปกว่า 8,600 ดอลลาร์ (ประมาณ 272,000 บาท)

ในขณะที่ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ ใช้จ่ายเงินกับกิจกรรมของเด็กเพียง 1,700 ดอลลาร์ (ประมาณ 54,000 บาท) เท่านั้น

จากผลงานวิจัยชิ้นนี้ ก็บ่งบอกได้ระดับหนึ่งว่า คนบ้านรวยมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า แม้จะเรียนไม่เก่ง

แต่อีกมุมหนึ่งคือ คนเรียนเก่งก็ใช่ว่าต้องจนไปตลอด ทุกคนสามารถพลิกฐานะของตัวเองได้ แม้จะมีต้นทุนชีวิตน้อยกว่าก็ตาม